แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2563

การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2563

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปี 2563 (6 เดือนแรก)

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปี 2562