ช่องทางการเรียนรู้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

เรียนรู้อยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อชาติ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ผ่านช่องทางต่าง ๆ เริ่ม 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563

ช่องทางการเรียนรู้ผ่าน Website : https://www.dltv.ac.th/15 ช่องรายการเรียนรู้

ช่องทางการเรียนรู้แบบ Online ผ่านกล่องรับสัญญาณ TV Digital