ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

วารสารโรงเรียน

วันสถาปนาลูกเสือไทย
ประชุมผู้ปกครอง
ครั้งที่ 1/2562
กิจกรรมวันต่อต้าน
ยาเสพติด
กิจกรรมวันสุนทรภู่

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

1 กรกฎาคม 2562 พิธีสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือไทย
3-9 กรกฎาคม 2562 ส่งต้นฉบับข้อสอบ สอบกลางภาค
5 กรกฎาคม 2562 คณะครูศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

11 กรกฎาคม 2562 ถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา
12-16 กรกฎาคม 2562 ชมรม TO BE NUMBER ONE แข่งขันระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี
18 กรกฎาคม 2562 ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล SCQA
22-24 กรกฎาคม 2562 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562