ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

ข่าวประชาสัมพันธ์

วารสารโรงเรียน

การติดตามและประเมินผล
การดำเนินโครงการ 
To Be Number One
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
การมอบถุงยังชีพและทุนการศึกษา

ปัจฉิมนิเทศ ระดับ ม.3 และ ม.6

เปิดหน้าต่างการเรียนรู้
สู่ศตวรรษที่ 21

ค่ายพักแรม
ลูกเสือ- ยุวกาชาด 2562

กีฬาไตรมิตรสัมพันธ์
ครั้งที่ 1