ประกาศโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา เรื่องแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จาก Onsite เป็น Online (ระหว่างวันที่ 12-16 กรกฏาคม 2564)

ประกาศโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา การจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จาก Onsite เป็น Online (ระหว่างวันที่ 12-16 กรกฏาคม 2564)ดาวน์โหลด

ประกาศการจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ดาวน์โหลด

ประกาศห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ม.1/1ดาวน์โหลด

ม.1/2ดาวน์โหลด

ม.1/3ดาวน์โหลด

ม.1/4ดาวน์โหลด

ม.1/5ดาวน์โหลด

ม.1/6ดาวน์โหลด

ม.1/7ดาวน์โหลด

ม.1/8ดาวน์โหลด

ม.1/9ดาวน์โหลด

ม.1/10ดาวน์โหลด

ประกาศห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ม.4/1ดาวน์โหลด

ม.4/2ดาวน์โหลด

ม.4/3ดาวน์โหลด

ม.4/4ดาวน์โหลด

ม.4/5ดาวน์โหลด

ม.4/6ดาวน์โหลด

ม.4/7ดาวน์โหลด

ม.4/8ดาวน์โหลด

ม.4/9ดาวน์โหลด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนทั่วไป

ประกาศ วันมอบตัว เวลา และ เตรียมเอกสารการมอบตัวดาวน์โหลด

รายชื่อห้องมอบตัว-ม.1ดาวน์โหลด

รายชื่อห้องมอบตัว-ม.4ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ประเภทนักเรียนทั่วไป

รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อ ม.1 ประจำวันที่ 24-28 เมษายน 2564

สมัครนักเรียนทั่วไป-ม.1_24-28-เมษายน-64ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ประเภทนักเรียนทั่วไป

รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อ ม.4 ประจำวันที่ 24-28 เมษายน 2564

สมัครนักเรียนทั่วไป-ม.4_24-28-เมษายน-64-วิทย์-คณิตดาวน์โหลด

สมัครนักเรียนทั่วไป-ม.4_24-28-เมษายน-64-ศิลป์-จีนดาวน์โหลด

สมัครนักเรียนทั่วไป-ม.4_24-28-เมษายน-64-ศิลป์-ธุรกิจดาวน์โหลด

สมัครนักเรียนทั่วไป-ม.4_24-28-เมษายน-64-ศิลป์-พละดาวน์โหลด

สมัครนักเรียนทั่วไป-ม.4_24-28-เมษายน-64-อังกฤษ-คณิตดาวน์โหลด

สมัครนักเรียนทั่วไป-ม.4_24-28-เมษายน-64-อังกฤษ-สังคมดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควต้านักเรียนเดิม ปีการศึกษา 2564

ประกาศดาวน์โหลด

แผนการเรียนวิทย์-คณิต แผ่นที่ 1 ดาวน์โหลด

แผนการเรียนวิทย์-คณิต แผ่นที่ 2 ดาวน์โหลด

แผนการเรียนวิทย์-คณิต แผ่นที่ 3 ดาวน์โหลด

แผนการเรียนวิทย์-คณิต แผ่นที่ 4ดาวน์โหลด

แผนการเรียนอังกฤษ-คณิตดาวน์โหลด

แผนการเรียนอังกฤษ-สังคมดาวน์โหลด

แผนการเรียนศิลป์-จีนดาวน์โหลด

แผนการเรียนศิลป์-ธุรกิจ แผ่นที่ 1ดาวน์โหลด

แผนการเรียนศิลป์-ธุรกิจ แผ่นที่ 2ดาวน์โหลด

แผนการเรียนศิลป์-พละดาวน์โหลด