ตราสัญลักษณ์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

ข้อมูลโรงเรียน

ที่อยู่ : 271 หมู่ 2 ถนนไอทียู  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
รหัสไปรษณีย์ 47000  โทรศัพท์ 042-728195
  • ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2521 บนพื้นที่ 30 ไร่
  • สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน : พระธาตุดุม
  • คติธรรม : ปญฺญา นรานํ รตนํ : ปัญญาเป็นรัตนของนรชน
  • คำขวัญ : เรียนดี มีวินัย ใฝ่สันติ
  • อักษรย่อ : ส.พ.ศ.
  • สีประจำโรงเรียน : น้ำเงิน – ชมพู
  • ต้นไม้ประจำโรงเรียน  : ต้นอินทนิลน้ำ
  • สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สกลนคร

วิสัยทัศน์โรงเรียน

โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ ผู้เรียนมีคุณธรรม และทักษะชีวิตในโลกยุคใหม่

อัตลักษณ์โรงเรียน

หนึ่งดนตรี  หนึ่งกีฬา  หนึ่งวิชาชีพ

จำนวนครู บุคลากร นักเรียน และจำนวนห้องเรียน

จำนวนผู้บริหาร ครู และบุคลากร (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566)

จำนวนนักเรียน (วันที่ 10 มิถุนายน 2566)

จำนวนห้องเรียน (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566)