หลักเกณฑ์และวิธีการสอบบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ว25-2564

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ว7461-2563

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ว16-2557

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ว18-2565

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา-สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ว7-2564

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา-สพฐ-2564 ว2482-2564

หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาตรา 38 ค.(2) ว29-2560

แนวทางการดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพฐ. 2564 ว14-2565

หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูฯ ผู้ออกจากราชการไปแล้วเข้ารับราชการครูฯ ว9-2556

หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา ว8-2563

หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ว22-2560

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ว21-2560

หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ว19-2561

แผนภาพการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ว19/2561

กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2561

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ว9-2564

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว6-2562

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ ว20-2563

กฎ กคศ ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561

กฎ กคศ ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุก พ.ศ. 2551

การอนุมัติให้ลาไปศึกษาถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ว2-2564

ใส่ความเห็น