อาคารและสถานที่

 

อาคาร 1 อาคารอินทนิล

อาคาร 2 อาคารพุทธรักษา

อาคาร 3 อาคารทองกวาว

อาคาร 4 อาคารจามจุรี

อาคาร 39 ปี สกลนครพัฒนศึกษา

หอประชุมโรงเรียน

ห้องประชุมพระธาตุดุม

โรงอาหาร