ประกาศการจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ดาวน์โหลด

ประกาศห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ม.1/1ดาวน์โหลด

ม.1/2ดาวน์โหลด

ม.1/3ดาวน์โหลด

ม.1/4ดาวน์โหลด

ม.1/5ดาวน์โหลด

ม.1/6ดาวน์โหลด

ม.1/7ดาวน์โหลด

ม.1/8ดาวน์โหลด

ม.1/9ดาวน์โหลด

ม.1/10ดาวน์โหลด

ประกาศห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ม.4/1ดาวน์โหลด

ม.4/2ดาวน์โหลด

ม.4/3ดาวน์โหลด

ม.4/4ดาวน์โหลด

ม.4/5ดาวน์โหลด

ม.4/6ดาวน์โหลด

ม.4/7ดาวน์โหลด

ม.4/8ดาวน์โหลด

ม.4/9ดาวน์โหลด