ประกาศโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา เรื่องแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จาก Onsite เป็น Online (ระหว่างวันที่ 12-16 กรกฏาคม 2564)

ประกาศโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา การจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จาก Onsite เป็น Online (ระหว่างวันที่ 12-16 กรกฏาคม 2564)ดาวน์โหลด