ช่องทางการเรียนรู้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

เรียนรู้อยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อชาติ โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ผ่านช่องทางต่าง ๆ เริ่ม 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563

ช่องทางการเรียนรู้ผ่าน Website : https://www.dltv.ac.th/15 ช่องรายการเรียนรู้

ช่องทางการเรียนรู้แบบ Online ผ่านกล่องรับสัญญาณ TV Digital

รายชื่อนักเรียนสมัครเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเรียนประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลด

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเรียนประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลด

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเรียนประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2563ดาวน์โหลด

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเรียนประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลด

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเรียนประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลด

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเรียนประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลด

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเรียนประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลด

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเรียนประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลด

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเรียนประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลด

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเรียนประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลด